Home     De Advocaat     De Procedure     Tarieven      Contact

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
E.M.C. van Nielen – Strafrechtadvocaat

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. advocaat: mr. E.M.C. van Nielen;
1.2. cliënt: de contractspartij van mr. E.M.C. van Nielen;
1.3. honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief
verschotten en kantoorkosten zoals bedoeld in 1.5. en 1.6. – die de advocaat voor uitvoering van de opdracht is overeengekomen;
1.4. verschotten: de kosten die de advocaat in het belang van de uitvoering van de
opdracht maakt, te onderscheiden in met omzetbelasting verhoogde kosten
(belaste verschotten) en niet met omzetbelasting verhoogde kosten (onbelaste
verschotten);
1.5. kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter dekking van de kosten
van kantoorfaciliteiten. Hieronder vallen niet slechts kosten zoals papier, porti,
telefoon-, fax- , kopieer- en e-mailkosten, maar ook alle overige kosten die
verband houden met de serviceverlening in een zaak, alsmede alle kosten die
voortvloeien uit de Boekhoudverordening van de Orde van Advocaten
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 november 2015;
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten door de
advocaat aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle opdrachten
worden, onder uitsluiting van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk
Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door advocaat mr. E.M.C. van Nielen.
3. Opdracht
3.1. Een opdracht komt tot stand wanneer de aanvaarding door advocaat schriftelijk is bevestigd. Een opdracht komt ook tot stand indien via de rechtbank of het
gerechtshof ambtshalve een last tot toevoeging wordt afgegeven.
3.2. De advocaat is slechts gehouden de werkzaamheden in het kader van een verstrekte opdracht eerst dan uit te voeren indien de cliënt een gedeclareerd voorschot terzake honorarium en verschotten heeft betaald.
3.3. Tot op het moment van betalen van het in rekening gebrachte voorschot is
advocaat slechts gehouden werkzaamheden te verrichten die zijn gericht op het
veilig stellen van voor de cliënt fatale termijnen zoals verzet, en hoger beroep,
bezwaar of beroep. Voor werkzaamheden in het kader hiervan wordt de cliënt
geacht een opdracht hiervoor te hebben verstrekt en de opdracht strekt zich enkel
uit tot het veilig stellen van die termijn. In het bijzonder behoort hiertoe niet het
aanbrengen van zaken voor de cliënt bij een gerechtelijk college zonder dat de
cliënt het hiervoor verschuldigde griffierecht heeft betaald.
3.4. Cliënt stemt ermee in dat de advocaat de opdracht (geheel of gedeeltelijk) door
derden laat uitvoeren.
3.5. Cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de
aan de advocaat en/of de door de advocaat ingeschakelde derde-advocaat ter
beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van
derden afkomstig zijn.
4. Inspanningsverbintenis
4.1. Advocaat verbindt zich iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en
met de nodige voortvarendheid te behandelen. Advocaat verbindt zich om de
cliënt regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de behandeling van de opdracht.
4.2. Advocaat is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde
van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg
met inachtneming van de privacy van cliënt mee te werken aan publiciteit over
een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande
dat zulks zoveel mogelijk in overleg met cliënt plaatsvindt. Voorzover
medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van
belangenbehartiging plaatsvindt is de advocaat hierin vrij mits het belang van
cliënt niet wordt geschaad.
5. Honorarium
5.1. De cliënt kan worden bijgestaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand indien deze daarvoor in aanmerking komt ingevolge de daarvoor geldende normen
gesteld door de Raad voor Rechtsbijstand.
5.2. Tussen partijen kan worden afgesproken dat cliënt, ondanks het feit dat hij
wellicht in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand door de Raad
voor Rechtsbijstand, zal worden bijgestaan op betalende basis.
5.3. Advocaat is steeds gerechtigd een voorschot te verlangen. Een ontvangen
voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
5.4. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering zich strekt over een
langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
5.5 Advocaat zorgt voor een deugdelijke registratie van de door haar aan de opdracht bestede tijd en de cliënt is gerechtigd hiervan een overzicht te verlangen. Tijd zal in ieder geval worden gerekend voor telefoon tussen cliënt en de advocaat,
correspondentie, bezoeken, etc.
6. Betaling/Verzuim
6.1. Betaling van declaraties van advocaat dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze
termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is rente gelijk aan de geldende
wettelijke rente verschuldigd over het totale declaratiebedrag.
6.2. Advocaat is gerechtigd zonder nadere aankondiging de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de cliënt aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan en alle redelijke kosten van advocaat als gevolg van het verzuim heeft betaald.
6.3. Advocaat is bevoegd tot het verrekenen van gelden die zij namens de cliënt onder zich heeft met door de cliënt aan de advocaat verschuldigde bedragen.
6.4. Advocaat is niet bevoegd gelden, ten behoeve van de cliënt die zijn gestort op de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden E.M.C van Nielen – Strafrechtadvocaat, te verrekenen met facturen, tenzij cliënt hiermee uitdrukkelijk instemt.
6.5. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van advocaat gestelde
bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs
van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.
6.6. Indien advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is,
komen de kosten vallende op die invordering ten laste van de cliënt.
6.7. Voor het bepaalde in dit artikel wordt met de cliënt gelijkgesteld degene die zich
jegens advocaat verbonden heeft de declaraties namens cliënt te voldoen.
7. Aansprakelijkheid
7.1. De aansprakelijkheid van advocaat voor schade, voortvloeiende uit of
verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het
bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval
aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat
volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en
voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de
aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het
bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
7.2. Advocaat zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is,
tevoren overleggen met cliënt, en in ieder geval bij de keuze van derden de
vereiste zorgvuldigheid betrachten. Advocaat is niet aansprakelijk voor
tekortkomingen van deze derden. Cliënt stemt ermee in dat de advocaat
aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens cliënt aanvaardt.
8. Rechtsverhouding
8.1. De rechtsverhouding met advocaat wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
8.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien bij
vertalingen in andere talen verschillen in interpretatie mogelijk zijn, dan geldt de
Nederlandse versie.
8.3. Advocaat is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen voor
cliënt bindend zijn 14 dagen nadat daarvan mededeling is gedaan aan cliënt en
cliënt deze niet terstond schriftelijk heeft verworpen.
9. Geschillen
9.1. In geval van geschillen over de uitvoering van de werkzaamheden zullen partijen met elkaar in redelijkheid overleggen. Bij gebreke van overeenstemming staat het partijen vrij bemiddeling in te roepen van de Deken van de Nederlandse Orde van
Advocaten in het arrondissement Amsterdam, die in het kader van de
Advocatenwet en de Gedragsregels voor advocaten partijen in eerste instantie tot
elkaar zal proberen te brengen.
9.2. Indien bemiddeling van de Deken overeenkomstig artikel 9.1. geen oplossing
biedt, zullen geschillen uitsluitend kunnen worden beslecht door de Nederlandse
rechter.
10. Beëindiging
10.1. Zowel de cliënt als de advocaat kunnen de opdracht beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander. Advocaat heeft in beide gevallen het recht om het dossier van cliënt onder zich te houden tot de cliënt volledig aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
10.2. Advocaat zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor cliënt de van de
cliënt afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post
retourneren en het dossier archiveren. Advocaat behoudt zich het recht voor
gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen, 5
jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een
justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die
autoriteit geretourneerd, hetzij vernietigd.
11. Cliënttevredenheidsonderzoek
. 11.1 Cliënt kan op verzoek van de advocaat een cliënttevredenheidsonderzoek, al dan niet anoniem, invullen. Deze gegevens zullen uiterst vertrouwelijk worden
behandeld.
12. Overige bepalingen
12.1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.

International Law Firm Amsterdam

Van Nielen – strafrechtadvocaat / Meeuwenlaan 98-100  / 1021 JL Amsterdam  /  (t) +31 (0)20 235 74 66  /  (e) info@mrvannielen.nl